آموزگار اندرزگو
نگارش در تاريخ چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ توسط آموزگار اندرزگو

این هم پیک دومی ها سیب قرمز شماره ی ۶ فقط شرمنده که کمی دیر شد چون گرفتار بودم

سیب قرمز شماره ی 6

۹۱/۹/۱